Har nått Kumon japanska 6a! Du kan se bilden av materialet och vad vi uppmärksammade när vi arbetade med det.

2023-05-14

Japanska (språk)

t f B! P L

Jag var elev på Kumon. Jag gick på Kumon från femte klass i grundskolan till mitten av gymnasiet och lämnade Kumon i mitten av J (gymnasiet) i japanska och matematik och i mitten av G (gymnasiet) i engelska.

Medan japanska språket och matematiken blev en stor tillgång för mina inträdesprov till universitetet och för resten av mitt liv, var jag i engelska helt omotiverad och kände inte att det hade någon effekt på mitt liv. Jag känner också att om jag hade kunnat göra större framsteg i japanska och matematik skulle det ha haft en stor effekt.

När vi pratade om att vårt barn skulle gå på Kumon undrade vi om det skulle vara möjligt att ha en större effekt på honom. Mitt barn fyller snart tre år. Jag tänkte att han kanske skulle ha andra problem än jag, som började i femte klass. Och faktum är att det verkade finnas hinder för att fortsätta på Kumon redan innan jag började.

Den här gången kom jag, utifrån min egen erfarenhet av Kumon, på en strategi för att hjälpa mitt barn att fortsätta med Kumon.

Kumon-systemet

De viktigaste ämnena som Kumon behandlar är japanskt språk, matematik och engelska. I den tidiga barndomen läggs handskriftsmaterialet "Jun Jun" till, och det finns också några klasser som erbjuder franska och tyska också.

Vid junior high är skolåret vanligtvis strukturerat på så sätt att "en bokstav i alfabetet avancerar en klass". När jag gick i grundskolan var ett av resonemangen att om man i sjätte klass hade klarat av I-materialet, vilket motsvarade det tredje året på junior high, var man registrerad som medlem i "I-ligan". Nu verkar det som att om man klarar av J-materialet kan man registrera sig i något som kallas "J Friends".

Och om man klarar Q-materialet i matematik och O-materialet i engelska och japanska har man "slutfört det sista materialet". Sedan finns det en universitetskurs i fri konst, men det sista materialet kan ses som en vägledning.

Varje alfabet innehåller 200 (vissa 400) utskrifter. När klassläraren anser att eleverna behärskar innehållet i varje utskrift kan de gå vidare till nästa material.

Funktioner i Kumon

Det finns vissa kännetecken för Kumon-lärandet, och följande fyra bör man förstå.

Kumons läromedel är utformade så att eleverna kan lära sig i förväg, genom att börja med "lätta områden" och sedan med "repetitiva övningar" [matematik och aritmetik] Siffror och meningar tas inte upp i Kumon [japanska och engelska] Fokus ligger på läsförståelse, med liten betoning på kanji, engelsk vokabulär och engelsk grammatik.

1. Materialet övas genom upprepning, med början i de lätta delarna.

I Kumon behandlas grunderna på djupet. Oavsett om det är enkel addition eller faktorisering upprepas samma omgång problem grundligt tills du kan lösa dem enkelt och utan fel. Vanligtvis anses du ha klarat det om du gör ett eller två fel eller tar lång tid på dig. Målet är inte "att kunna lösa det" utan "att lösa det med lätthet", så ur föräldrarnas synvinkel ser det ut som om de upprepar lättare delar av arbetet än förväntat.

(2) Vet hur man studerar i förväg

Kumon tittar inte på det pågående skolåret utan snarare på hur mycket förmåga barnet har förvärvat. Om ett barn gör goda framsteg kan det därför vara så att han eller hon lär sig material som ligger långt före klassnivån. Beroende på barnets entusiasm kan det därför utveckla färdigheter bortom fantasin, medan många föräldrar jämför sina barn med dem som kan kallas genier och känner otålighet och avund.

3. [Aritmetik/matematik] Siffror och meningar beaktas inte i Kumon.

Siffror och meningar beaktas inte i Kumon. Av den anledningen behandlas vissa av de ämnen som lärs ut i grundskolan och gymnasieskolan inte i Kumon. Å andra sidan täcks områden som studeras i gymnasiet.

4 [Japanska/engelska] Fokus ligger på läsförståelse och inte så mycket på kanji, engelskt ordförråd och engelsk grammatik.

Kumons kurser i engelska och japanska fokuserar på läsförståelse och inte så mycket på kanji, engelsk vokabulär och engelsk grammatik. Det yttersta målet med Kumons kurser i engelska och japanska är förmodligen att ge eleverna möjlighet att bekanta sig med läsförståelse av långa texter och med kända böcker. Av denna anledning är det lätt att förvärva förmågan att läsa långa texter i slutet av testet, medan det är svårt att förvärva förmågan att lösa kanji- och grammatikproblem i början.

Tre punkter där eleverna tenderar att ge upp Kumon.

På det här området är utgifterna i bred bemärkelse mer eller mindre gjorda om du ger lektioner till ditt barn. Och det finns få processer där du "aldrig kan betala" dessa kostnader, och för det mesta är de av det slag som du kan betala om du arbetar hårt.

Så när du förlorar anledningen till att arbeta hårt är det dags att ge upp undervisningen. Det finns tre tillfällen då du sannolikt kommer att förlora din vilja att arbeta hårt på Kumon.

Tidig barndom - kan du inte göra så många saker hemma? Fjärde året i grundskolan - Kumon klarar inte av inträdesprovet till gymnasiet Efter att ha kommit in på gymnasiet - jag har inte råd med Kumon.

1. Tidig barndom - Kan du inte hantera detta hemma?

Det här är en fråga som uppstår på grund av Kumons karaktärisering: "Kumon-material används för repetitiva övningar, med början i de enklaste delarna".

I Kumon börjar lärandet från den plats där du känner att du "fortfarande kan göra det". Detta beror på att nivån "jag kan göra det" i Kumon är betydligt högre än standardnivån. Så det är inte bara utgångspunkten som är lätt, utan även efter sex månader eller ett år är barnet fortfarande oändligt engagerat i material som känns lätt ur föräldrarnas perspektiv.

Dessutom är det en utmaning att få barnet att göra utskrifterna. Om barnet är litet får föräldern i uppdrag att göra materialet tillsammans med barnet, och det finns dagliga läxor i Kumon. När man går igenom det hårda arbetet börjar man undra om det är meningsfullt att gå igenom allt detta besvär för att få dem att göra så enkla saker.

På japanska kan du till exempel tillsammans med ditt barn läsa namnen på djuren och fordonen som står skrivna på utskrifterna. I matematik kan du försöka räkna djuren och fordonen tillsammans. Om det är småbarn finns det material för handskrift, så rita ett streck från toppen till botten. Även om barnet inte gör något konstigt för sin ålder är det förståeligt att en förälder kan känna sig trött och undra varför barnet gör detta.

Som ett resultat av detta ger de upp Kumon. Detta är ett relativt vanligt mönster.

2. Fjärde klass - Kumon kan inte klara inträdesprovet till junior high.

Detta är ett problem som beror på Kumons egenskaper, till exempel "Kumon behandlar inte figurer och meningar" och "Kumon fokuserar på läsförståelse och ägnar inte mycket uppmärksamhet åt kanji, engelsk vokabulär och engelsk grammatik".

På det hela taget verkar Kumon ha utformats med tanke på inträdesprov till universitet eller studier efter universitetet. När det gäller matematik och aritmetik utelämnas en del av lektionerna i grundskolan och junior high school, men hela high school-kursen täcks, och på japanska och engelska är det som i slutändan krävs förmågan att läsa dokument. Så även om de kan ge dig de grundläggande färdigheter som krävs vid universitetet kommer de inte att klara av antagningsproven till gymnasiet.

För att du ska kunna delta i inträdesproven till gymnasiet måste du därför gå på en separat skola för inträdesproven till gymnasiet, som är skild från Kumon. Mängden självstudier och Kumons framsteg är dock direkt relaterade till varandra, och mängden läxor i skolan för förberedelse till högskoleintroduktionsexamen kommer förmodligen inte att räcka till ens en hand för att hålla jämna steg med. Därför ger de upp Kumon och koncentrerar sig på inträdesprovet till gymnasiet. Jag tror att detta är ett av mönstren.

Familjer som har förstått denna trend från början avslutar också "F-material (motsvarande årskurs 6) i årskurs 3" och går vidare till förberedande skolor för högskoleprovet i årskurs 4. Förebyggande inlärning är ett annat inslag i Kumon, och det är en fördel att ha höga grundläggande färdigheter i räkning och läsförståelse när man går in i en grupp som förbereder sig för inträdesprov till gymnasiet. Detta är ett smart sätt att tänka.

3. Efter att ha börjat gymnasiet - inget utrymme för Kumon.

Sedan finns det efter att man har börjat gymnasiet. Jag är upptagen med gymnasieaktiviteter och har inte råd med Kumon. Detta är anledningen till att jag gav upp Kumon.

I junior high börjar klubbverksamheten på allvar. Proven kallas också för "vanliga prov" och "slutprov" och många förbereder sig för dem mer grundligt än i grundskolan. Relationerna blir också mer komplicerade, och det är svårt att föreställa sig att gymnasiet skulle ha varit lättare om man inte hade gjort inträdesprovet till gymnasiet.

De är inte tillräckligt gamla för att lyssna på sina föräldrar och blir mer känslomässigt instabila. I det här fallet skulle det krävas mycket motivation från eleven för att fortsätta med Kumon.

Volymområdet för Kumon-elever är dock grundskolor. Detta kan bero på klassrummet, men det finns få möjligheter att se elever från junior high ålder och uppåt. Lägg därtill en känsla av skam och det blir ännu svårare att hålla motivationen uppe.

De två första fallen av att sluta baseras på föräldrarnas beslut, men det är mer sannolikt att det baseras på elevens eget beslut.

Vilka förutsättningar gör det lättare att fortsätta på Kumon?

Utifrån dessa "när ska jag sluta på Kumon" vilken ståndpunkt ska du som förälder inta?

Det första steget skulle vara att förstå Kumons egenskaper. Särskilt i den tidiga barndomen. Genom att bekanta dig med Kumons koncept för att grundligt förstå grunderna kan du minska känslan av obehag som du sannolikt kommer att uppleva under de första åren. Det är mitt intryck att barn som har börjat med Kumon i tidig barndom och fortsatt genom grundskolan gör snabba framsteg. Skillnaden mellan framgång och misslyckande är om du tycker att ansträngningen är värd det eller inte.

Dessutom är inställningen till högskoleprovet en viktig fråga. Det är verkligen inte lätt att höra att ett barn har avslutat det sista Kumon-materialet i årskurs 3 eller 4. Det skulle också vara svårt att avbryta användningen av Kumon under inträdesprovet till gymnasiet och återuppta den i gymnasiet av ovanstående skäl. Den roll som Kumon kan spela förändras avsevärt beroende på om eleverna klarar inträdesprovet till gymnasiet eller inte. Det är viktigt att dela denna förståelse med din partner och dina barn.

Att fortsätta med Kumon i gymnasiet kommer att bli svårare. Även om Kumon kan fortsätta under det första året på gymnasiet kommer barnen att behöva göra inträdesprov till gymnasiet när de går igenom årskurserna och de kommer också att bli kärnmedlemmar i klubbverksamheten. För att kunna fortsätta måste de ha en stark motivation att fortsätta med Kumon.

Och det som motiverar barnen är de resultat de får. I extremfallet, om ett barn bara behöver slutföra ytterligare ett alfabet innan det börjar skolan, kommer det sannolikt att vara motiverat att göra sitt bästa för att bli klar. Det som krävs för att de ska tänka på detta sätt är att göra framsteg i Kumon. Jag tror att nyckeln till kontinuitet här är att du arbetar hårt i Kumon.

Vilken strategi behöver du ha på plats?

I min familj planerar vi att undvika att göra inträdesprovet till gymnasiet. Därför kan vi betrakta Kumon som en huvudlinje snarare än ett komplement.

Och den gymnasieskola han förmodligen kommer att gå på kommer förmodligen att fokusera på hans studier. Om det är mycket läxor i skolan kommer det gradvis att bli svårare att fortsätta med Kumon, även om klubbverksamheten inte är seriös.

Det är därför som framsteg är så viktiga. Precis som sport och spel är mer intressant om man vinner, blir Kumon mer intressant om man kan göra stora framsteg.

Målet bör vara att "avsluta det sista materialet i grundskolan". Det är ett av målen.

Det är ett mål som är relaterat till ansträngning. Egentligen behöver du inte göra framsteg till det sista materialet, men helst bör du göra framsteg till den punkt där du kan se det sista materialet vid den tidpunkten. Även om slutmaterialet inte är synligt, om barnet känner att Kumon har en positiv effekt, är det mer sannolikt att de vill fortsätta efter att de har kommit in i junior high.

Och för att kunna gå vidare med Kumon är det fördelaktigt för dem att börja lära sig tidigt och att Kumon är närvarande i deras liv från tidig ålder. Om du förstår detta blir det lättare att hitta en mening med att lära sig Kumon i tidig ålder.

Varför vill du att de ska fortsätta med Kumon i den här utsträckningen?

Det är på grund av de fördelar jag har fått av Kumon.

Jag studerade japanska och matematik från femte klass och engelska från första klass. Jag tycker att detta är en sen ålder för att börja lära sig Kumon, och det är inte en lång tidsperiod.

Men de tillgångar jag fick under denna period är omätbara. Till en början var jag den typ av person som "räknar ganska snabbt men också gör många slarviga misstag", men med Kumon blev jag "ganska snabb och nästan utan misstag". På japanska älskade jag romaner, men jag blev passionerad av kritiskt skrivande när jag läste "The Structure of Amae" i Kumons material och kunde utvidga min läsvärld. Framför allt har vanan att lära sig själv och insikten om de fördelar som man kan få genom att lära sig grunderna haft ett stort inflytande på mig i mitt senare liv.

Dessa förmågor är av det slag som är svåra att träna upp avsiktligt, men som kan förvärvas genom Kumon. Jag försöker komma på sätt att fortsätta med Kumon så att mina barn också kan få dessa stora fördelar av mig som jag tror kommer att bidra till deras liv.

Slutsats.

I den här artikeln skrev jag om vår inställning till Kumon hemma. Efter att ha gett en bra översikt över Kumon och dess funktioner listade jag kostnaderna för Kumon och skälen till varför jag skulle behöva ge upp det, och sedan det mål jag tror att fortsätta Kumon är "att slutföra det sista materialet i grundskolan". Detta är ett mål att sträva efter snarare än ett mål att uppnå, och det är bara en färdplan till det målet, men jag tror inte att det är fel som en riktning att sträva efter.

Jag hoppas att de kommer att trivas med Kumon när vi arbetar tillsammans hädanefter.

Populära artiklar

QooQ